Che sī chi̍t-ê iōng-lâi liān-si̍p Tâi-gí thiaⁿ-siá ê kang-kū. Ji̍h "Khai-sí" í-āu tō ē khai-sí liām 5 ê Tâi-gí sû. Múi chi̍t-ê sû ē liām 3 pái. Choân-pō͘ liām liáu ē hián-sī tap-àn.

Tse sī tsi̍t-ê iōng-lâi liān-si̍p Tâi-gí thiann-siá ê kang-kū. Ji̍h "khai-sí" í-āu tō ē khai-sí liām 5 ê Tâi-gí sû. Muí tsi̍t-ê sû ē liām 3 pái. Tsuân-pōo liām liáu ē hián-sī tap-àn.

這是一个用來練習台語聽寫ê工具。揤「開始」以後就會開始唸 5 个台語詞。每一个詞會唸 3 擺。全部唸了會顯示答案。

Góa siūⁿ beh khòaⁿ: Guá siūnn beh khuànn: 我想欲看:
Chù-ì ài seng tiâu-chéng im-liōng--o͘h! Tsù-ì ài sing tiâu-tsíng im-liōng--ooh 注意愛先調整音量喔!

Che sī chi̍t-ê góa ūi-tio̍h chún-pī Tâi-gí Pe̍h-ōe-jī Kiám-tēng ê thiaⁿ-siá pō͘-hūn chò ê liān-si̍p kang-kū. Chu-liāu lóng sī tùi Moedict the̍h--ê. Chit-má lāi-té ê sû sī chū Kàu-io̍k-pō͘ Bân-lâm-gú thui-chiàn iōng-sû 700 jī lāi-té soán 2 jī í-siōng ê sû lâi iōng, ē bān-bān-á koh ka sin ê sû. Múi chi̍t-ê sû ē liām 3 pái, tiong-kan ē keh 3 bió-cheng. Ūi-tio̍h thê-kióng hō͘ o̍h Tâi-bûn ê lâng liān-si̍p, mā ē-sái ōaⁿ hián-sī Kàu-io̍k-pō͘ ê Tâi-lô pheng-im (TL).

Tse sī tsi̍t-ê guá uī-tio̍h tsún-pī Tâi-gí Pe̍h-ōe-jī Kiám-tīng ê thiann-siá pōo-hūn chò ê liān-si̍p kang-kū. tsu-liāu lóng sī tùi Moedict the̍h--ê. Tsit-má lāi-té ê sû sī tsū Kàu-io̍k-pōo Bân-lâm-gú thui-tsiàn iōng-sû 700 jī lāi-té suán 2 jī í-siōng ê sû lâi iōng, ē bān-bān-á koh ka sin ê sû. Múi chi̍t-ê sû ē liām 3 pái, tiong-kan ē keh 3 bió-tsing. Ūi-tio̍h thê-kióng hōo o̍h Tâi-bûn ê lâng liān-si̍p, mā ē-sái uānn hián-sī Kàu-io̍k-pōo ê Tâi-lô phing-im (TL).

這是一个我為著準備 台語白話字檢定 ê聽寫部份做ê練習工具。資料攏是對 Moedict 提ê。這馬內底ê詞是自 教育部閩南語推薦用詞700字 內底選 2 字以上ê詞來用,會慢慢仔閣加新ê詞。每一个詞會唸 3 擺,中間會隔 3 秒鐘。為著提供予學台文ê人練習,嘛會使換顯示教育部ê台羅拼音(TL)。